FRANCOUZSKÝ JAZYK - seznam vzdělávacích materiálůč.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_07_01

Pays et nationalités

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby zemí Evropy, Ameriky a Asie. Žáci budou tvořit ženský rod národn. a jejich shodu. Procvičí předložky "do" a "z" se zeměmi a městy. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

2

VY_32_INOVACE_07_02

Professions

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k procvičení slovní zásoby profesí. Žáci pomocí různých cvičení zopakují tvoření ženského rodu a množného čísla profesí, vyjádří, co kdo dělá a kde pracuje. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

3

VY_32_INOVACE_07_03

Calendrier

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k probírání slovní zásoby kalendáře. Žáci vyjádří datum, použijí některé předložky vyjadřující časové vztahy, tvoří otázky k tématu a odpovídají na ně. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

4

VY_32_INOVACE_07_04

Négation

Francouzský jazyk, 2. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k probírání a procvičení záporu. Žáci se seznámí s různými typy záporek, rozliší jejich funkci ve větě, správně je umístí ve větě v různých časech. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

5

VY_32_INOVACE_07_05

Heures et minutes

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci se naučí vyjadřovat hodiny. Seznámí se se slovní zásobou tématu, naučí se formulovat otázky. Pomocí obrázků popíší denní aktivity s jejich časovým rozvržením. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

6

VY_32_INOVACE_07_06

Adverbes

Francouzský jazyk, 4. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci se seznámí s adverbii. Tvoří adverbia z adjektiv, rozliší adv. času, místa, způsobu, množství, adv. tázací a přitakací. Vyjádří opaky. Seznámí se s jejich postavením ve větě. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

7

VY_32_INOVACE_07_07

Voix passive

Francouzský jazyk, 4. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k probírání a procvičení trpného rodu. Žáci tvoří trpný rod, seznámí se s jeho tvary a použitím v různých časech a způsobech, nahradí ho jiným tvarem. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

8

VY_32_INOVACE_07_08

Pronoms relatifs

Francouzský jazyk, 3. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k probírání a procvičení vztažných zájmen. Žáci rozeznají a použijí jednoduchá a složená vzt. zájmena. Do vět doplní zájmena bez předložek i po předl. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

9

VY_32_INOVACE_07_09

Futur

Francouzský jazyk, 2. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k probírání a procvičení dvou budoucích časů ve francouzštině, a to blízké budoucnosti a jednoduchého budoucího času.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

10

VY_32_INOVACE_07_10

Corps humain

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál naučí žáky pojmenovat některé části těla a obličeje. Žáci vyjádří některé nemoci, pojmenují profese pracující ve zdravotnictví.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

11

VY_32_INOVACE_07_11

Verbes pronominaux

Francouzský jazyk, 2. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci se naučí používat zvratná slovesa v různých časech a způsobech. Pomocí obrázků vyjádří zvratnými slovesy činnosti během dne.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

12

VY_32_INOVACE_07_12

Adjectifs

Francouzský jazyk, 2. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k probírání a procvičení adjektiv. Žáci se naučí nepravidelné tvary adj. beau, nouveau a vieux, tvoření žensk. rodu adjektiv, jejich postavení a stupňování. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

13

VY_32_INOVACE_07_13

Nombres

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál seznámí žáky s číslovkami základními a řadovými. Žáci procvičují číslovky tvořením správných tvarů a v rámci hry i jejich použití ve větách.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

14

VY_32_INOVACE_07_14

Passé composé

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci tvoří passé composé s oběma pomocnými slovesy a participe passé sloves pravidelných i nepravidelných. V následných cvičeních si upevní tvary sloves.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

15

VY_32_INOVACE_07_15

Subjonctif

Francouzský jazyk, 3. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci se seznámí s tvořením subjonctivu sloves pravidelných i nepravidelných. Naučí se používat subj. po slovesech. Ve cvičeních si upevní tvary a užití subj.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

16

VY_32_INOVACE_07_16

Subordonnée conditionnelle

Francouzský jazyk, 3. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Materiál slouží k probírání a procvičení podmínkových vět. Zabývá se podmínkou možnou, neskutečnou a neskutečnou v minulosti. Žáci pracují s francouzskou písní. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

17

VY_32_INOVACE_07_17

Article partitif

Francouzský jazyk, 1. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci se seznámí s tvary a použitím dělivého členu, naučí se nejčastěji užívané výrazy množství ve francouzštině. Zopakují si a upevní slovní zásobu z oblasti jídla a pití. Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

18

VY_32_INOVACE_07_18

Gérondif

Francouzský jazyk, 3. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k probírání a procvičení přechodníku přítomného sloves pravidelných i nepravidelných.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

19

VY_32_INOVACE_07_19

Questions

Francouzský jazyk, 2. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Tento materiál slouží k probírání a procvičení tří způsobů tvoření otázky ve francouzštině (intonací, pomocí částice est-ce que a inverzí).
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT

20

VY_32_INOVACE_07_20

Expressions interrogatives

Francouzský jazyk, 3. ročník

Tereza Zahradníková zahradnikova@gymjev.cz

Žáci se seznámí s nejčastěji používanými tázacími příslovci, tázacími zájmeny nesamostatnými a samostatnými jednoduchými, rozšířenými i složenými.
Inovace: mezipředmětové vztahy, využití ICT