CHEMIE - seznam vzdělávacích materiálů



č.

Název dokumentu

Název DUM

Předmět nebo
tematická oblast, ročník

Jméno autora
e-mailový kontakt

Výstižný popis (anotace) způsobu využití materiálu ve výuce

1

VY_32_INOVACE_18_01

Hmota a její formy

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Vysvětluje základními pojmy využívané v chemii, je doplněna obrázky, které pomáhají pochopit výklad jednotlivých pojmů a rozvíjejí představivost. Materiál využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou, případně geografií. Podporuje využití ICT, mediální techniky. Může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

2

VY_32_INOVACE_18_02

Atom

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Zmiňuje vývoj představ o struktuře atomu až po současnost. Popisuje a vysvětluje stavbu jádra a obalu atomu. Materiál využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou. Podporuje využití ICT, mediální techniky.
Může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

3

VY_32_INOVACE_18_03

Chemická vazba

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Znázorňuje vznik různých chemických vazeb, popisuje jejich výskyt a vlastnosti. Je doplněn obrázky, které více přibližují a opodstatňují danou problematiku. Materiál využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou, podporuje využití ICT a mediální techniky. Je využitelný k výkladu a opakování učiva.

4

VY_32_INOVACE_18_04

Periodická soustava prvků

Chemie,1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Nastiňuje historii vzniku periodické soustavy prvků, popisuje uspořádání jednotlivých prvků v PSP na základě jejich struktury a vlastností. Využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou, zejména při popisu fyzikálních vlastností prvků. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

5

VY_32_INOVACE_18_05

Krystalická stavba látek

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Navazuje na učivo o chemické vazbě, pomocí obrázků popisuje krystalickou stavbu látek a z ní vyplývající vlastnosti. Využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou, podporuje využití ICT a mediální techniky. Je využitelný k výkladu a opakování učiva.

6

VY_32_INOVACE_18_06

Klasifikace chemických reakcí

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Vysvětluje nejrůznější typy chemických reakcí, je doplněn obrázky a fotografiemi, které byly pořízeny přímo v laboratorních cvičeních. Uvádí jednoduché příklady chemických rovnic, využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou, podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být použit k výkladu učiva nebo při jeho opakování.

7

VY_32_INOVACE_18_07

Redoxní děje

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Vysvětluje pomocí schémat, obrázků a fotografií jednoduché redoxní děje probíhající v přírodě nebo chemické laboratoři. Využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou a geografií, podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

8

VY_32_INOVACE_18_08

Základy elektrochemie

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Vysvětluje stručně a jednoduchým způsobem podstatu elektrochemických dějů. Propojuje znalosti z chemie a fyziky. Pro názornost jsou využity obrázky, které usnadňují představivost a zajišťují lepší pochopení problematiky. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být využit při výkladu nebo opakování učiva.

9

VY_32_INOVACE_18_09

Reakční kinetika a chemická rovnováha

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Vysvětluje základní pojmy související s rychlostí chemické reakce a ustavování chemických rovnováh. Vysvětluje, čím může být ovlivněna rychlost reakce a chemická rovnováha, Propojuje vědomosti chemie a fyziky. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Materiál může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

10

VY_32_INOVACE_18_10

Základy termochemie

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Obsahuje výklad učiva, základní chemické výpočty související s problematikou termochemie a je doplněna návodem na laboratorní cvičení. Propojuje poznatky chemie a fyziky, Podporuje využití ICT a mediální techniky, Je využitelný k výkladu učiva, jeho procvičování a k uskutečnění laboratorní práce.

11

VY_32_INOVACE_18_11

Základy chemie makromolekulárních látek

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3. ročníku. Vysvětluje strukturu, vlastnosti a praktický význam makromolekulárních látek, s nimiž se člověk může setkávat v běžném životě. Materiál je doplněn obrázky a schématy, které napomáhají rozvíjet představivost a pochopit podstatu makromolekulárních látek. Propojuje poznatky chemie, biologie a fyziky. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Je využitelný k výkladu nebo opakování učiva.

12

VY_32_INOVACE_18_12

Alkaloidy

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3. ročníku. Popisuje skupiny alkaloidů, jejich výskyt v rostlinách, vysvětluje účinky vybraných zástupců na živé organismy, jejich záporné, případně kladné vlastnosti a využití ve farmacii a lékařství. Vysvětluje důsledky zneužívání těchto látek, upozorňuje na jejich návykovost. Propojuje poznatky z chemie a biologie. Podporuje využití ICT a mediální techniky, Je využitelný k výkladu a opakování učiva a jako materiál sloužící k protidrogové prevenci.

13

VY_32_INOVACE_18_13

Lipidy

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3. ročníku. Zabývá se strukturou, vlastnostmi, zpracováním a využitím významných přírodních látek – lipidů. Využívá mezipředmětové vztahy s biologií, podporuje využití ICT a mediální techniky, Je využitelný k výkladu a opakování učiva.

14

VY_32_INOVACE_18_14

Isoprenoidy

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3.. ročníku. Zabývá se přírodními sloučeninami rostlinného a živočišného původu, jejich strukturou, vlastnostmi, výskytem a použitím, případně fyziologickými funkcemi a účinky v živých organismech. Propojuje poznatky chemie a biologie. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

15

VY_32_INOVACE_18_15

Protolytické děje

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Vysvětluje podstatu protolytických dějů a ustavování protolytické rovnováhy, Vysvětluje nejznámější teorie kyselin a zásad, pojmy související s pH vodných roztoků, využití indikátorů, hydrolýzu solí. Je doplněna fotografiemi, pořízenými přímo z chemické laboratoře. Využívá mezipředmětové vztahy s fyzikou, podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být použit k výkladu a opakování učiva.

16

VY_32_INOVACE_18_16

Léčiva

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3. ročníku. Klasifikuje léčiva za základní skupiny, vysvětluje jejich účinky na živé organismy, případně strukturu a vlastnosti. Propojuje poznatky z praktického života, chemie a biologie, učí porozumět základním medicínským postupům, vysvětluje příznaky a léčbu některých chorob. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Je využitelný k výkladu a opakování učiva.

17

VY_32_INOVACE_18_17

Chemie a životní prostředí

Chemie, 2. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 2. ročníku. Popisuje stav životního prostředí a hlavní faktory, které způsobují jeho znečištění. Propojuje poznatky chemie, biologie a fyziky. Podporuje využití ICT a mediální techniky, Je využitelný k motivaci studentů, výkladu nebo opakování.

18

VY_32_INOVACE_18_18

Halogeny

Chemie, 1. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie v 1. ročníku. Zabývá se výskytem, výrobou, přípravou, vlastnostmi a použitím halogenů a jejich nejvýznamnějších sloučenin. Propojuje poznatky s fyzikou a biologií. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Může být využit k výkladu nebo opakování učiva.

19

VY_32_INOVACE_18_19

Vitamíny

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3. ročníku. Vysvětluje vlastnosti, výskyt a význam jednotlivých vitamínů pro člověka. Upozorňuje na nebezpečí chorob z nedostatku nebo přebytku vitamínů v těle. Popisuje jejich působení na základní životní funkce člověka. Uvádí příklad látek bránících účinku vitamínů. Propojuje poznatky chemie a biologie. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Materiál je využitelný k výkladu a opakování učiva.

20

VY_32_INOVACE_18_20

Barviva

Chemie, 3. ročník

Věra Grimmerová grimmerova@gymjev.cz

Materiál obsahuje prezentaci, která je využitelná ve výuce chemie ve 3. ročníku. Klasifikuje barviva podle různých kritérií, uvádí jejich příklady, struktury, vlastnosti, význam a použití v praktickém životě. Propojuje poznatky chemie, fyziky a biologie. Podporuje využití ICT a mediální techniky. Je využitelný k výkladu a opakování učiva.